คณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรว่าต้องการผลิตบัณฑิตทางสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อออกไปช่วยเหลือดูแลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยทางด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

จุดมุ่งหมายของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศด้านการบริการสุขภาพแก่ประชากรโลกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นผู้พร้อมสำหรับยุคเศรษฐกิจใหม่ มีธรรมาภิบาล เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของตนเอง ครอบครัวกลุ่มและชุมชนของประเทศไทยและสังคมนานาชาติ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงได้ประมวลทรัพยากรทั้งปวงเพื่อดำเนินภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยงการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในด้านวิชาการการให้บริการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติต่อไป”

ความโดดเด่นของคณะ

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เชื่อว่าการพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลปะที่ต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในการจัดการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชนให้ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงบริบทของความเป็นมนุษย์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม การให้คุณค่าต่อตนเองและพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจใหม่จะต้องเปี่ยมไปด้วย คุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการมีทักษะทางการพยาบาลและความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต”
บรรยากาศมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 - 25.0

โอกาสทางวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
สามารถก้าวสู่  ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทุนการศึกษาของคณะ

จากมหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 82 ทุน
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำนวน 6 ทุน
โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 1 ทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 2 ทุน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรืวิส จำกัด (AIS) จำนวน 2 ทุน