คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 - 25.0

โอกาสทางวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
สามารถก้าวสู่  ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทุนการศึกษาของคณะ

จากมหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 82 ทุน
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำนวน 6 ทุน
โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 1 ทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 2 ทุน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรืวิส จำกัด (AIS) จำนวน 2 ทุน