ค่าใช้จ่าย


ชั้นปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 รวม
ปีที่ 1 69,000 69,000 12,000 150,000 บาท
ปีที่ 2 69,000 69,000 12,000 150,000 บาท
ปีที่ 3 69,000 69,000 12,000 150,000 บาท
ปีที่ 4 75,000 69,000 - 150,000 บาท
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 4 ปี 600,000 บาท

(กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. กู้ได้ปีละประมาณ 90,000 บาท)


ชั้นปี เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 กู้ กรอ.ได้ปีละ/บาท นักศึกษาจ่ายส่วนต่างเพิ่มปีละ/บาท
ปีที่ 1 ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท 12,000 บาท 90,000 บาท 60,000 บาท
ปีที่ 2 ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท 12,000 บาท 90,000 บาท 60,000 บาท
ปีที่ 3 ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท ค่าเทอม 69,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 24,000 บาท 12,000 บาท 90,000 บาท 60,000 บาท
ปีที่ 4 ค่าเทอม 75,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 30,000 บาท ค่าเทอม 75,000 - กู้ได้ 45,000) จ่าย 30,000 บาท - 90,000 บาท 60,000 บาท
กู้ กรอ. 4 ปี 360,000 บาท
-
นักศึกษาจ่ายส่วนต่างเพิ่ม ค่าเทอม 4 ปี
-
240,000 บาท
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 4 ปี
600,000 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 - 25.0

โอกาสทางวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
สามารถก้าวสู่  ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ทุนการศึกษาของคณะ

จากมหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 82 ทุน
โรงพยาบาลพระรามเก้า จำนวน 6 ทุน
โรงพยาบาลวิภาวดี จำนวน 1 ทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 2 ทุน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรืวิส จำกัด (AIS) จำนวน 2 ทุน